Regulamin serwisu palegro.pl

 • 1. Postanowienia ogólne
 • 2. Definicje
 • 3. Ogólne warunki korzystania z serwisu
 • 4. Zamieszczanie i edycja ogłoszeń
 • 5. Zasady odpowiedzialności
 • 6. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
 • 7. Postanowienia końcowe

 

 

 

 

1. Postanowienia ogólne

 

1.1. Serwis ogłoszeniowy  dostępny pod adresem internetowym www.palegro.pl prowadzony jest przez firmę INTERHORSE Magdalena Prasek (adres miejsca prowadzenia działalności: Bogusławice 57, 97-320 Bogusławice) wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 1132424832 , REGON: 020970616, adres poczty elektronicznej: kontakt@palegro.pl

1.2.Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności serwisu palegro.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

1.3. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach serwisu ogłoszeniowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 

2. Definicje

 

2.1 Usługodawca-  firma INTERHORSE Magdalena Prasek (adres miejsca prowadzenia działalności: Bogusławice 57, 97-320 Bogusławice) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 1132424832 , REGON: 020970616, adres poczty elektronicznej: kontakt@palegro.pl

2.2.Serwis palegro.pl – internetowy serwis ogłoszeniowy, prowadzony przez Operatora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń związanych z branżą jeździecką.

2.3 Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży  towarów związanych z branżą jeździecką, zamieszczane w Serwisie na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

2.4 Towar — rzecz oferowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która mogą być przedmiotem Ogłoszenia zgodnie z Regulaminem.

2.5 Użytkownik — osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z usługi elektronicznej,  która w trybie przewidzianym w regulaminie utworzyła konto i/lub zamieściła ogłoszenie

2.6 Konto – przydzielona danemu użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu

 

3. Ogólne warunki korzystania z serwisu

 

3.1 Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.

3.2 Zamieszczenie ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której ogłoszenie dotyczy.

3.3 Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich Użytkowników internetu. Wraz z ogłoszeniem na stronie serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e-mail ogłoszeniodawcy) umożliwia każdemu użytkownikowi przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do ogłoszenia.

3.4 Jedno ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego towaru. W ogłoszeniu jest możliwe dodanie informacji o dostępności towaru w różnych kolorach. Ten sam Towar w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego ogłoszenia.

3.5 Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia, filmy) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw operatora, regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

3.6 Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do towaru, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych użytkowników, w szczególności co do właściwości towaru, takich jak: jego jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka czy producent.

3.7 Usługodawca podejmuje starania zmierzające do publikacji ogłoszenia równolegle także w innych mediach i w tym celu nawiązuje współpracę z partnerami, w szczególności  operatorami innych serwisów internetowych. Użytkownik, zgadzając się na emisję ogłoszenia w serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na równoległą jego publikację oraz publikację elementów ogłoszenia (w tym zdjęć i filmów zawartych w ogłoszeniu) u partnerów operatora. W przypadku emisji części ogłoszenia, nie będą ujawnione dane kontaktowe użytkownika, jednakże wskazany zostanie sposób zapoznania się z całym ogłoszeniem. Publikacja ogłoszenia u partnerów jest bezpłatna i służy pozyskaniu jak największej liczby potencjalnych odbiorców ogłoszenia.

3.8 Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

3.9 Usługodawca chroni dane Użytkowników zgodnie z polityką prywatności zamieszczoną na stronie Serwisu.

 

4. Zamieszczenie i edycja ogłoszeń

 

4.1 Zamieszczenie ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza i utworzenia Konta.

4.2 Utworzenie Konta umożliwia Użytkownikowi zamieszczanie ogłoszeń i zarządzanie nimi ( modyfikację, usuwanie) oraz korespondencję z innymi użytkownikami. Aktywacja Konta następuje po przesłaniu na podany przez Użytkownika adres e-mail wiadomości wskazującej sposób aktywacji Konta (link aktywacyjny) oraz inne wymagane prawem informacje.

4.3 Utworzenie Konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

4.4 W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.

4.5 Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie.

4.6 Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów email, zarówno do tworzenia Konta jak i zamieszczenia Ogłoszenia.

4.7 Świadczenie usług przez Usługodawcę w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Usługodawcą będąc zalogowanym na swoim Koncie poprzez wybranie odpowiedniej opcji, lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@palegro.pl.

4.8 Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji i trwa do momentu usunięcia go przez Użytkownika.

4.9 Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia i filmy w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu.

4.10 Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie w języku .W treści Ogłoszenia (w jego opisie i dołączonych zdjęciach) Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, adresów stron internetowych, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych. Adres e-mail, numer telefonu lub numer komunikatora internetowego mogą być zamieszczane wyłącznie we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia. Usługodawca  zastrzega, że Ogłoszenia, które będą zawierały przedmiotowe dane w sposób naruszający niniejsze postanowienie mogą być usunięte.

 

5. Zasady odpowiedzialności

 

5.1 Usługodawca umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie palegro.pl nie ingerując w ich formę i treść z zastrzeżeniem postanowień poniżej.

5.2 Użytkownik zobowiązuje się do nie zamieszczania Ogłoszeń z Towarami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich.

5.3 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.

5.4 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.

5.5 Usługodawca ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:

  • powszechnie uznane za obraźliwe,
  • noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
  • naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
  • szkodzące dobremu imieniu lub renomie Usługodawcy lub jego partnerów,
  • wprowadzające w błąd.

5.6 Usługodawca nie odpowiada za:

  • brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
  • realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
  • działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Usługodawcy niezależnych,
  • składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji.

 

6. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

6.1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników serwisu jest Usługodawca.
6.2. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
6.3. Szczegółowe zasady zbierania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem:

http://palegro.pl/polityka-prywatnosci/

 

7. Postanowienia ogólne

 

7.1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkowników. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
7.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Użytkownik wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.